Landelijk Platform

    In Nederland is pas in de afgelopen jaren meer ingezet op Housing First en veel praktijken zijn om die reden nog volop in ontwikkeling. Het is daarom belangrijk om samen ervaringen uit te wisselen en kennis te delen. Daarom startte Impuls, vanuit de Academische werkplaats Opvang & herstel, in september 2013 het Landelijk Platform Housing First. In dit platform komen projectleiders van Nederlandse Housing First praktijken, leden van de Academische werkplaats Opvang & herstel die betrokken zijn bij Housing First, en onderzoekers van Impuls, elk kwartaal samen. Doel is samen te werken aan de verdere ontwikkeling of verbetering van de uitvoering en organisatie van Housing First.

    Achtergrond

    landelijk-platformImpuls organiseert gedurende de looptijd van het Stimuleringsprogramma elk kwartaal een bijeenkomst van het Platform. Bij de voorbereiding van deze cyclus, in november 2015, is door de deelnemers aan het Platform een keuze gemaakt voor een drietal thema’s die gedurende de looptijd van het Stimuleringsprogramma centraal zullen staan tijdens de leer- werkbijeenkomsten. Dit zijn de thema’s modelgetrouwheid, methodisch werken (casuïstiek) en samenwerking met woningcorporaties.

     

    Voorlopig zijn projectleiders van alle Nederlandse Housing First praktijken uitgenodigd om aan deze bijeenkomsten deel te nemen. Bij de doorontwikkeling van Housing First is ook de input van inhoudelijke experts, cliëntvertegenwoordigers of ervaringsdeskundigen belangrijk. Daarom worden zij tijdens sommige bijeenkomsten uitgenodigd om kennis uit te wisselen over de thema’s die aan de orde worden gesteld.