Naar de content

Wat we doen

Housing First Nederland

Wij bieden ondersteuning van a tot z bij de realisatie van Housing First. Van oriƫntatiefase en visievorming tot aan besluitvorming en implementatie. Wij helpen je met het realiseren van Housing First door:

Beweging

Belangenbehartiging & Samen Thuis 2030.

Sluit je aan

Onderzoek en Innovatie

Kwaliteitskader Housing First & analyse op impact, kosten en baten.

Kennisbank

Dienstverlening

Advies en menskracht, visievorming en draagvlak in de praktijk & implementatie en ontwikkeling in de praktijk.

Landelijk platform

Academie

Training en intervisie, leergang Housing First & Landelijk platform.

Leergang

Het enige bewezen effectieve model

Onderzoek wijst uit: Housing First is het enige bewezen effectieve model om dakloosheid te beƫindigen. Wereldwijde percentages tonen aan dat 80% of meer van de dakloze mensen stabiel gehuisvest blijft, ook na langere tijd. Dit staat haaks op de situatie in Nederland waar weigering, en uit- en terugval de norm is. Bekijk ook de modelgetrouwheidsschaal van Housing First.

Kernprincipes

Huisvesting is een mensenrecht

Keuze en regie voor deelnemers

Scheiden van wonen en zorg

Herstelondersteuning

Harm reduction

Actieve betrokkenheid zonder dwang

Persoonsgerichte begeleiding

Flexibele ondersteuning zo lang als nodig

Housing First Nederland streeft ernaar dak- en thuisloosheid voorgoed te beƫindigen. Ieder mens heeft recht op een dak boven zijn hoofd. Helaas laat het huidige systeem in Nederland dit niet toe. Wij willen dit systeem veranderen door het aanjagen van de bewezen effectieve Housing First aanpak binnen overheid, wonen en zorg.

Housing First beweging

De Housing First beweging is een groep mensen die met Housing First het leven van individuen verandert Ć©n systemische verandering ontketent om een einde te maken aan dakloosheid. Onze beweging is voor iedereen met ervaringskennis, professionele kennis of wetenschappelijke kennis op het gebied van dak-en thuisloosheid en/of Housing First.

Onderzoek & Innovatie

Ook doen wij voortdurend onderzoek en werken we aan de doorontwikkeling van Housing First.

Veelgestelde vragen

Housing First is een manier om dakloosheid op te lossen waarbij de dakloze persoon direct en onvoorwaardelijk een woning krijgt, en er vanuit die veilige en stabiele basis wordt gewerkt aan herstel. Het is een duurzaam, ethisch en goedkoper alternatief voor de gangbare aanpak van dakloosheid waarbij iemand eerst opvang wordt geboden en in verschillende tijdelijke voorzieningen moet aantonen klaar te zijn voor een zelfstandige woning.

Housing First gaat uit van 8 kernprincipes: Huisvesting is een mensenrecht, keuze en regie voor deelnemers, scheiden van wonen en zorg, herstelondersteuning, harm reduction, actieve betrokkenheid zonder dwang, persoonsgericchte begeleiding en flexibele ondersteuning zo lang als nodig.

Housing First kent haar oorsprong in het model uit Amerika van ā€˜Pathways to Housingā€™. Naast dit model voor de meest complexe doelgroep is er voor de totale groep mensen die te maken krijgen met dakloosheid in Finland de systeemaanpak Housing First ontwikkeld. Zeer succesvol. Waar in Nederland Housing First is begonnen in navolging van Pathways to Housing, zijn we inmiddels ook bezig om Housing First als systeemaanpak te promoten, ontwikkelen en realiseren.

Momenteel wordt Housing First in Nederland grotendeels nog toegepast voor langdurig dakloze mensen met complexe, intensieve hulpvragen. Enkele gemeenten maken de overgang naar een bredere toepassing voor alle (dreigend) dakloze mensen. Onze missie is helder: we willen dakloosheid in zijn volledigheid beƫindigen.

Bij Housing First stappen we volledig af van het ā€˜woonladdermodelā€™. Het woonladder model wordt nu toegepast in de dakloosheidssector, waarbij mensen eerst allerlei stappen moeten ondernemen zoals bijvoorbeeld . een behandeling, schuldhulp, dagbesteding en stoppen met drugs om uiteindelijk een woning te ā€˜verdienenā€™ . Bij Housing First vinden we dat iedereen een woning verdient en beginnen we met een woning. We nemen de woning als basis: als basis van veiligheid en privacy, als basis om eventueel behandeling, schuldhulp en dagbesteding op te gaan pakken. Housing First erkent en respecteert dat mensen zelf bepalen hoe zij willen leven, wonen, en welke ondersteuning zij wensen.

Het accepteren van begeleiding, en hiernaast – dat geldt voor iedere huurder – zorg dragen voor huurbetaling en goed huurderschap.

Dat is per deelnemer maatwerk. Soms enkel partijen van de driehoek (woningbouwcorporatie, gemeente en zorgorganisatie): een woonbegeleider, woonconsulent en gemeente ambtenaar. Een andere keer kan er een groter netwerk opgebouwd zijn met professionals van reclassering, GGZ, verslavingszorg, schuldhulp, bewindvoering, thuiszorg, kinder of jeugdbescherming, familie, werkgever, dagbesteding, vrienden, buren of kennissen.

Omdat Housing First effectiever is, is het ook kostenefficiƫnter. Bovendien worden met Housing First de kosten voor opvang- en woonvoorzieningen overgeslagen. En omdat het opheffen van dakloosheid leidt tot een verbetering van de bestaanszekerheid, gezondheid en kwaliteit van leven wordt er minder gebruik gemaakt van acute hulpdiensten en justitie. Daarbij neemt, over het algemeen, na verloop van tijd de zorgintensiteit van Housing First deelnemers af. Deze combinatie van factoren maakt dat Housing First op de lange termijn leidt tot aanzienlijk lagere maatschappelijke kosten en bijdraagt aan een inclusieve en veilige samenleving. Kortom; Housing First is naast de meest menswaardige, ook de meest slimme optie!

Met Housing First is het volgende principe van kracht; huisvesting is een mensenrecht. Met andere woorden; bij dreigende dakloosheid wordt gezorgd voor behoud van huisvesting. Mocht dakloosheid zich toch voordoen, wordt er direct en onvoorwaardelijk toegang verschaft tot vervolghuisvesting. Binnen de Finse strategie om dakloosheid terug te dringen wordt dit ook volledig op basis van Housing First principes gedaan en richten zij zich er inmiddels grotendeels mee op preventie. Housing First Nederland vindt dat er in Nederland een te grote oriƫntatie bestaat op het omgaan met dakloosheid, in plaats van het voorkomen ervan. De Housing First principes lenen zich echter voor de volledige aanpak; aan de voor- en achterkant.

Voor de meeste mensen is een zelfstandige woning verspreid over de gemeente, evidence based, het meest werkzaam en ook in lijn met wat zij het liefste willen. Housing First als systeemaanpak kent, in tegenstelling tot de eerdere inzet van Housing First in Nederland, meerdere woonvarianten. De essentie is en blijft ā€˜een zelfstandige, permanente woning met een eigen huurcontractā€™ en ā€˜de woonwens is leidendā€™. Maar dit kan ook in woonconcepten zijn waar elementen van community building worden ingebouwd. Kortom: woonvarianten met zorg in de buurt of op afstand, in een vorm van gemeenschap of verspreid over de stad. Er zal ten slotte een kleine groep zijn waarvoor zelfstandig wonen in de wijk niet opgaat. Mensen die erbij gebaat zijn de ruimte te hebben om op geheel eigen wijze te kunnen leven zonder omwonenden tot last te zijn. Ook zij hebben recht op passende woonplekken en ondersteuning. Vanuit het Housing First gedachtegoed benadrukken wij dat ieder mens kansen moet krijgen om te wonen zoals iedereen. Zulke beslissingen worden dus niet op voorhand genomen door professionals, maar in samenspraak met de persoon die het betreft als wonen in de wijk herhaaldelijk niet lukt. Het uitgangspunt van Housing First dat met stipt op Ć©Ć©n staat is dat mensen zelf bepalen hoe zij willen leven, wonen en ondersteund worden.

Het is evident dat door externe factoren de Housing First uitgangspunten niet in alle gevallen direct volledig in te voeren zijn. Dit mag niet in de weg staan, het is een ā€˜work in progressā€™. Met zoveel mensen die dakloos zijn of dreigen te worden, kunnen we het ons niet veroorloven om de ambities naar beneden bij te stellen. Een aanpak gestoeld op Housing First uitgangspunten moet vooral een brede basis bieden voor beleid en uitvoering die dakloosheid werkelijk elimineert, het laat lokaal ruimte voor een flexibele implementatie. We weten evidence based dat Housing First werkt en daarmee de beste besteding van overheidsgeld is. De gemeentelijke budgetten staan immers al regelmatig onder druk, en de complexiteit en de sociale crisissen worden er niet minder op. Het is belangrijk dat er voor lokale partijen naast toereikende middelen, ook mogelijkheden worden gecreĆ«erd voor leren en kennisdelen om zodoende belangrijke knelpunten te identificeren en de hulpbronnen te vinden om deze te overwinnen.

Housing First Nederland is geen uitvoerende organisatie. Dat wil zeggen dat wij zelf geen Housing First trajecten aanbieden.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis niks van de laatste ontwikkelingen.